Zaměření:                                    Programování a seřizování CNC strojů

Určeno pro:                                 chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:       základní vzdělání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost

Délka a forma studia:                 4 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:       3. ročník - výuční list, 4. ročník - maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání:       střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou


Stručná charakteristika oboru

 • výuka projektování, modelování a programování v CAD/CAM aplikacích (SolidWorks, SolidCam, Heidenhain, Siemens Sinumeric a Fanuc)
 • zpracování technologických výrobních postupů na základě zkušeností z výrobní praxe
 • seřizování, údržba a diagnostika CNC strojů a obráběcích linek a průmyslových robotů, ruční a strojní výrobu součástí a celků, zná základy strojního obrábění
 • ovládání základů automatizace, pneumatiky, hydrauliky a elektrotechniky, včetně základů programování PLC automatů a průmyslových robotů a robotických linek
 • praktické využívání základů moderní metrologie s podporou 3D měření a vizualizace v návaznosti na CAD aplikace
 • ruční a strojní obrábění kovů na soustruzích, frézkách, bruskách a vrtačkách

Uplatnění

Tento obor pružně reaguje na změny související se 4. průmyslovou revolucí. Rozvoj Průmyslu 4.0 velmi úzce souvisí i se vzděláváním. Nejen, že je vzdělávací systém jeho rozvojem ovlivňován, ale i vzdělávání má opačný vliv a jeho kvalitní a správně orientované provádění rozvíjející žádoucí kompetence žáků a studentů může k rozvoji průmyslu výrazně přispět.

Absolvent školního vzdělávacího programu Programování a obsluha CNC strojů je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Je schopen spolupracovat se specialisty z oborů mechaniky, automatizační techniky a příbuzných oborů.

Absolvent je připraven projektovat a konstruovat v CAD aplikacích a navrhovat technologii výroby. Dále je schopen tvořit programy pro CNC výrobní stroje včetně seřízení, odladění a vlastní výroby součástky až po vyhodnocení pomocí software na 3D měřících strojích. Umí pracovat s řídicími systémy  pro CNC obráběcích stroje a obráběcí centra Heidenhain, Siemens Sinumeric a Fanuc. Je schopen se podílet na spoluvytváření programů pro PLC automaty a robotická pracoviště.

Může aktivně pracovat v konstrukci, technologii, v oblasti servisní péče firmy, v technických službách a provozních technických údržbách v oborech automatizace, automatických výrobních linkách, robotizovaných pracovišť s hydraulickými, pneumatickými, elektrickými a strojními částmi, měřící a regulační technice, sdělovací a zabezpečovací technice atd.

Absolventi mohou pokračovat ve studiu na vyšších odborných nebo vysokých školách. Obvykle pokračují ve strojírenských oborech, často však i v oborech dopravy a spojů, informatiky a výpočetní techniky.

Typické pracovní pozice či povolání:

 • seřizovač - operátor CNC strojů
 • technolog a systémový programátor CNC strojů
 • operátor automatizovaných výrobních strojů CNC
 • konstruktér
 • technický pracovník výstupní kontroly
 • technik automatizovaných pracovišť
 • diagnostik a zkušební technik
 • programátor (od logických funkcí až po PLC např. zabudovaných jako subsystémy v CNC)

Stručný popis oboru

Výuka se skládá ze všeobecně-vzdělávacích předmětů (český jazyk, německý, anglický jazyk, matematika, fyzika, tělesná výchova, práce s počítačem) a odborných strojírenských a elektrotechnických předmětů (Technologie, Strojírenská technologie, Technická dokumentace, CAD projektování, Stroje a zařízení, Technická mechanika, Strojírenská měření, Automatizace obráběcích strojů, Strojnictví, Automatizace a robotizace). Žáci získávají znalosti pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky jak z teoretických a odborných předmětů, tak i z praxe.

Velký důraz je kladen na výuku výpočetní techniky a to zejména její aplikace a využití pro ostatní technické disciplíny jako je projektování a konstrukce součástek, přípravků a strojních celků, programování CNC strojů, PLC automatů, automatizace a robotizace. Studenti pracují v CAD/CAM systémech s programy SolidWorks,, Solidcam, ArtCam. Odborné předměty podrobně seznámí studenty s používanými technickými materiály, konstrukcí a provozem strojů, výrobními technologiemi, CNC programováním, automatizací a robotizací výrobních linek a vyšším stupněm řízení výroby. Během studia žáci absolvují stáže v odborných partnerských firmách, kde si osvojí a zdokonalí získané znalostí formou projektů a stipendijních programů.

Žáci jsou po dobu celého studia vedeni k odvádění nejvyššího výkonu s důrazem na kvalitu a učí se chápat kvalitu práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti.

Učební plán
Mechanik seřizovač, Obráběč kovů
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3. 4.
Anglický jazyk 3 3 2 4 12
Český jazyk a literatura 3 3 2 4 12
Občanská nauka 2 1 1 1 5
Fyzika 2 1 1 1 5
Základy ekologie a chemie 1       1
Matematika 4 3 2 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
CAD projektování   2 1 1 4
Práce s počítačem 2 1     3
Ekonomika     2 1 3
Automatizace a robotizace     1 2 3
Praktická cvičení     3,5 3,5 7
Strojírenská technologie 1 1     2
Strojnictví 2,5 1,5 1,5 2 7,5
Technická dokumentace 1       1
Technická mechanika       1 1
Technologie 2,5 1,5 1,5 2 7,5
Odborný výcvik 6 14 14 3,5 37,5
Celkem hodin 32 34 34,5 31 131,5