Školská rada

Školská rada střední školy

Školská rada byla zřízeny na základě zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Školská rada zasedá nejméně dvakrát ročně, na jednáních jsou aktivně a věcně řešeny problémy, které vychází z běžného chodu školy.

Podle § 168 zákona č. 561/2004Sb., školský zákon, odst. 1 se školská rada:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada střední školy

Zástupci zřizovatele:

 • Ing. Tomáš Škaryd
 • Mgr. Pavel Hejtmánek
 • Mgr. Roman Kubát

Zástupci  pedagogických pracovníků školy:

 • Mgr. Blanka Hochmanová - předseda školské rady
 • Mgr. Dagmar Erbenová
 • Mgr. Bc. Filip Votava

Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků:

 • Bc. Lenka Klimešová
 • Erika Mrkvičková
 • Bc. František Šteidl