Určeno pro:                                    chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:         splnění povinné školní docházky nebo dokončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost

Délka a forma studia:                   3 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:          závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:                  střední vzdělání s výučním listem, možnost získání svářečského průkazu


Stručný popis oboru

Ruční nebo strojní zhotovování součástí strojů, zařízení a prvků konstrukcí. Montáž, údržba a opravy strojů, strojních celků a zařízení. Vykonávané činnosti jsou zaměřeny na strojírenské výrobky a zařízení, využívaná v nejrůznějších oblastech průmyslu, ve stavebnictví, zemědělství, dopravě, zařízení domácnosti apod.

Uplatnění absolventa

Strojní zámečník, montér zámečník, montér točivých strojů, provozní zámečník, mechanik polygrafických strojů, zámečník kolejových vozidel, mechanik opravář pro služby, kontrolor, rýsovač.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů:

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do oborů s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předcházející přípravu. Studium probíhá na středních odborných učilištích nebo středních školách formou denního nebo dálkového studia.

Profil absolventa

Po ukončení přípravy v oboru s výučním listem strojní mechanik - zámečník a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky se absolvent orientuje ve výrobních postupech a v ostatní technologických dokumentací, čte technické výkresy a pracovní postupy jednotlivých součástí a sestav. Dovede pořídit náčrt k doplnění výrobního postupu, k rychlé výrobě dílů při opravě, k zaznamenání požadavku zákazníka. Absolvent si dovede pro plnění pracovních úkolů připravit základní rukodělné nástroje a nářadí, zdvihací zařízení, montážní pomůcky, stroje a zařízení, připravit pracoviště a podle předepsaného technologického postupu připravit materiál, proměřit polotovar a rozměřit a orýsovat pracovní předmět.

Samostatně volí správný a bezpečný výrobní postup při práci se základním ručním nářadím a mechanizovanými nástroji používanými při ručním zpracování kovů a plastů a dalších materiálů, používaných ve strojírenství, rozhoduje o postupu při změně tvaru materiálu. Umí zvolit pracovní pomůcky (přípravky) podle pracovních podkladů a podle vlastní úvahy tak, aby byl respektován technologický postup výroby (montáže). Je schopen rozlišovat běžné strojírenské materiály podle označení ČSN, určit jejich vlastnosti a respektovat je při jejich používání a zpracování.

Absolvent při výrobě strojů a zařízení umí ručním obráběním zhotovit, popřípadě po strojním obrábění dohotovit jejich součásti. Je také schopen vykonávat jednoduché pracovní operace na základních druzích obráběcích strojů. Hotové součásti je schopen připravit k montáži, provádět spojování jednotlivých částí rozebíratelným a nerozebíratelným způsobem. Klíčovými dovednostmi jsou montážní práce, údržba, servis a opravy.

Pro zefektivnění uvedených činností dovede samostatně zvolit a používat ruční mechanizované nářadí a jeho příslušenství, volit a používat pro něj vhodné nástroje v závislosti na druhu práce a zpracovávaném materiálů. Absolvent je rovněž seznámen alespoň s jednou metodou tavného svařování.

Při všech činnostech je schopen provádět kontrolu výsledků práce měřením běžnými i speciálními měřidly, vizuální kontrolu (deformace, vady materiálu, jakost povrchu) všech druhů spojů, součástí a smontovaných celků, provádět funkční zkoušky, diagnostikovat závady a odstraňovat je.

Pracovní předměty, na kterých absolvent shora uvedené činnosti vykonává, jsou využívány v nejrůznějších odvětvích. Jejich výroba, montáž, servis a opravy tedy představují velmi široký okruh činností, vyžadující kromě základních i specializované vědomosti a dovednosti. Závěr přípravy v oboru s výučním listem strojní mechanik – zámečník profiluje absolventa tak, že je schopen typické činnosti povolání, na které se připravuje (např. montážní práce, měření seřizování, diagnostiku závad apod.) aplikovat i specializovaně, tj. na určitý druh výrobních či dopravních strojů, konstrukcí, zařízení provozů i domácností aj.

V závěrečné fázi přípravy (3. ročník) má student možnost absolvovat specializovaný kurz svařování. Po úspěšném vykonání příslušné zkoušky získá absolvent oprávnění pro tuto činnost.

 

Učební plán
23-51-H/01 Strojní mechanik
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3.
Anglický jazyk 2 2 2 6
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 1 3
Základy ekologie a chemie 1     1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 2 2 1 5
Práce s počítačem 1 1 1 3
Ekonomika     2 2
Strojírenská technologie 1 1 1 3
Strojnictví 1 1 1 3
Technická dokumentace 2 1 1 4
Technologie 2 2 2 6
Odborný výcvik 12 14 17,5 43,5
Praktická cvičení   3,5   3,5
Celkem hodin 30 34,5 32,5 97