Určeno pro:                                    chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:         splnění povinné školní docházky nebo dokončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost

Délka a forma studia:                   3 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:          závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:                  střední vzdělání s výučním listem


 Stručný popis oboru

V prvních dvou letech teoretická a praktická příprava na společné činnosti veškerých elektrotechnických povolání, která se v závěrečné části přípravy (3. ročník) zaměřuje na přípravu na konkrétní povolání požadovanou v regionu.

Profil absolventa

Absolvent je připraven pro vykonávání řemeslné práce. Tyto jeho řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi. Absolvent oboru s výučním listem ovládá fyzikální základy elektrotechniky a elektroniky, umí zákony aplikovat v praxi a nejen laboratorní, ale i provozní. Umí se orientovat v celé široké oblasti elektrotechniky a tyto základní vědomosti a dovednosti si pak rozšiřuje a prohlubuje v souladu s požadavky a potřebami regionu. Umí se orientovat v základní technické dokumentaci, umí ji zhotovit a také využít. Zná základní technické materiály, jejich vlastnosti a použití a umí s nimi pracovat.

Zná vlastnosti základních elektrotechnických součástí, umí s nimi pracovat, umí je nahrazovat jejich ekvivalenty. Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče, je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá používání nejrůznějších měřících přístrojů. Rozumí konstrukci a funkci jednotlivých přístrojů a zařízení, umí je opravovat a udržovat.

Absolvent je schopen trvale se přizpůsobovat rostoucím požadavkům technického rozvoje. Umí vykonávat potřebné výpočty, při opravách dodržovat zásady pro používání elektrické energie, zásady BOZP a předpisy protipožární ochrany.

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni zejména pro dělnická povolání elektrikář.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do oborů s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předcházející přípravu. Studium probíhá na středních odborných učilištích nebo středním odborných školách formou denního nebo dálkového studia.

Zařazení po ukončení přípravy

Po vykonání závěrečné zkoušky získá absolvent kvalifikaci pro výkon dělnického povolání, které je určeno obsahem přípravy ve 3. ročníku. Mohou to být: provozní elektrikář, elektromechanik, elektromontér, mechanik měřících a regulačních zařízení, mechanik elektrotechnických zařízení, vahař, montér výtahů, chladírenský mechanik, mechanik pro administrativní techniku.

Učební plán
26-51-H/01 Elektrikář
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3.
Anglický jazyk 2 2 2 6
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 1 3
Základy ekologie a chemie 1     1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 2 2 1 5
Práce s počítačem 1 1 1 3
Ekonomika     2 2
Elektrické stroje a přístroje   2 1 3
Elektronika   2 1 3
Elektrotechnická měření   2 1 3
Odborný výcvik 12 12 17,5 41,5
Technická dokumentace 1 1   2
Technologie   2 1 3
Základy elektrotechniky 5     5
Silnoproudá zařízení     2,5 2,5
Celkem hodin 30 32 34 96