Zaměření:                                    navrhování nábytku a CNC programování

Určeno pro:                                  chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:        základní vzdělání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost

Délka a forma studia:                 4 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:       3. ročník - výuční list, 4. ročník - maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání:       střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou


 Stručná charakteristika oboru:

  • výuka ruční a strojní výroby nábytku, technologických postupů zpracování dřeva, návrhu a designu bytových i nebytových interiérů a má základní znalosti a dovednosti v restaurátorství
  • základy obsluhy moderních konvenčních strojů
  • organizace a řízení dřevařských a nábytkářských provozů, používání příslušných strojů a zařízení
  • zpracování komplexní výkresové a technické dokumentace v CAD/CAM aplikacích včetně vizualizace
  • základní postupy programování a obsluhy CNC strojů
  • optimalizace výroby, tvorba rozpočtů a ekonomického zhodnocení výroby
  • možnost získání oprávnění na obsluhu vysokozdvižných vozíků
  • ovládání základů uměleckého truhlářství a restaurátorství

Uplatnění

Absolvent oboru je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným a odborným vzděláním. Najde uplatnění v dřevozpracujícím průmyslu a jemu příbuzných oborech. Může pracovat jako plně kvalifikovaný odborník ve všech oblastech výroby, jako technik se znalostí konstruování, provozu a technologií nebo může sám podnikat v oboru. Absolvent umí samostatně pracovat na jednotlivých prvcích dřevařského sortimentu. Ke své práci umí využívat širokou škálu dřevoobráběcích strojů a nástrojů, včetně nejmodernějších počítačem řízených CNC strojů, které si umí sám nastavit a naprogramovat. Je schopen navrhnout bytové i nebytové interiéry a s využitím počítačové techniky zpracovat odbornou dokumentaci pro výrobu. Absolvent může dále pokračovat ve studiu na vysoké škole.

Stručný popis oboru

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, německý nebo anglický jazyk, matematika, fyzika, tělesná výchova, práce s počítačem) a odborných dřevařských předmětů (konstrukce, materiály, odborné kreslení, stroje a zařízení, technologie, ekonomika). Žáci získávají znalosti pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky jak ze všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů, tak i z odborného výcviku.

Učivo odborných předmětů vychází ze základních přírodovědných vědomostí žáků a vytváří předpoklady pro pochopení stavby dřeva a jeho chemického složení v návaznosti na jeho fyzikální a mechanické vlastnosti. Zaměřuje se na získání přehledu o nejdůležitějších vadách a škůdcích, na poznávání a možnosti využití hlavních sortimentů dřeva. Žáci se orientují v materiálech používaných v dřevařském průmyslu jak z hlediska jejich složení a vlastností, tak z hlediska způsobů praktické aplikace v procesu výroby. Dále je výuka zaměřena na navrhování bytových i nebytových interiérů s následným zpracováním dokumentace pro jejich výrobu, a to s využitím počítačové techniky a různých programů používaných v oblasti dřevařství a nábytkářství. Žáci dovedou zpracovat i ekonomickou rozvahu výroby. Učivo obsahového okruhu technologie seznamuje žáky se způsoby opracování jednotlivých materiálů ve dřevozpracujícím průmyslu. Žák je seznámen se způsoby ruční, strojní i automatizované výroby. Seznamuje se s tím, jak má být operace správně provedena a proč je daný způsob nejvýhodnější. Učivo odborného výcviku má rozhodující význam pro odbornou přípravu žáků. Žáci se seznamují s materiálem a jeho obráběním, procvičují základní i složitější práce včetně obsluhy číslicově řízených strojů a jejich programování.

Žáci se učí identifikovat a analyzovat problémy, vybírat a navrhovat optimální řešení daných situací, stanovovat a dodržovat efektivní postupy při realizaci jejich řešení, rychle a efektivně problémy řešit.

Profil absolventa

Absolvent oboru umí vyrábět, odborně řídit a organizovat provoz individuální a sériové dřevařské nebo nábytkářské výroby, nebo jeho části. Dbá na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, jedná ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Učební plán
Operátor dřevařské a nábytkářské výroby, Truhlář
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3. 4.
Anglický jazyk 3 3 2 4 12
Český jazyk a literatura 3 3 2 4 12
Občanská nauka 2 1 1 1 5
Fyzika 2 1 1 1 5
Základy ekologie a chemie 1       1
Matematika 4 3 2 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 2 1     3
Ekonomika     2 1 3
Konstrukce   0,5 1 3,5 5
Materiály 2 1,5 0,5   4
Odborné kreslení 2 1 1   4
Stroje a zařízení 1 1 1 3,5 3
Technologie 2 2 1,5 3,5 9
Odborný výcvik 6 14 14 3,5 37,5
Praktická cvičení (CNC)     1 2 4,5
Technologická cvičení     2   4
Celkem hodin 32 34 34 32 132