Zaměření:                                     průmyslová automatizace

Určeno pro:                                  chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:        základní vzdělání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost uchazeče

Délka a forma studia:                 4 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:       maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání:       střední vzdělání s maturitní zkouškou


Uplatnění

Tento obor pružně reaguje na změny související se 4. průmyslovou revolucí. Rozvoj Průmyslu 4.0 velmi úzce souvisí i se vzděláváním. Nejen, že je vzdělávací systém jeho rozvojem ovlivňován, ale i vzdělávání má opačný vliv a jeho kvalitní a správně orientované provádění rozvíjející žádoucí kompetence žáků a studentů může k rozvoji průmyslu výrazně přispět.

Absolvent školního vzdělávacího programu Průmyslová automatizace je středoškolsky vzdělaný pracovník se všeobecným i odborným vzděláním, tj. disponuje požadovanými vědomostmi, dovednostmi a zaujímá postoje nutné pro výkon zvolené profese. Je schopen spolupracovat se specialisty z oborů elektrotechniky, mechatroniky a zejména automatizační techniky a příbuzných oborů.

Absolventi daného oboru se mohou uplatnit jako konstruktéři, projektanti, technici, operátoři a programátoři především ve středních technickohospodářských funkcích a specialisté pro různé oblasti aplikací automatických systémů při:

 • projekčních, konstrukčních a technologických činností elektrotechnického charakteru
 • řízení technologických procesů se znalostí programování průmyslových automatů a robotů
 • využití automatizace v bezpečnostních systémech a pro řízení budov
 • programování počítačů, mikropočítačů, PLC automatů a elektronických přístrojů a zařízení
 • výrobě, údržbě, revizích a opravách elektrotechnických zařízení
 • školení zaměstnanců z oblastí automatizace a sdělovací techniky
 • řízení provozu v podnicích
 • projektování a konstrukci prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť (dopravníků, zásobníků, hlavic průmyslových robotů aj.)
 • navrhování robotů a manipulátorů a jejich nasazení ve výrobních systémech s využitím znalostí problematiky teorie řízení a řídicích systémů, senzoriky, analýzy obrazu, automatické identifikace, softwarového inženýrství, průmyslových sítí v řídicích systémech, elektroniky a pohonů
 • zabezpečení provozu, seřízení, programování, diagnostice, údržbě a opravě strojů a přístrojů
 • řízení a obsluze automatizovaných pracovišť, regulačních jednotek a měřících systémů
 • projektování průmyslových rozvodů.

Typické pracovní pozice či povolání:

 • projektanta a konstruktér v elektrotechnice a automatizaci
 • programátor a projektant průmyslových řídicích systémů
 • pracovník zabývající se senzory, měřením a sběrem dat
 • vývojář softwaru vestavěných systémů
 • pracovník pro testování elektronických systémů
 • programátor průmyslových informačních systémů
 • pracovník údržby automatizovaných výrobních systémů
 • technolog a systémový programátor CNC strojů
 • operátor automatizovaných výrobních strojů CNC
 • technik automatizovaných pracovišť
 • diagnostik a zkušební technik
 • programátor (od logických funkcí až po PLC např. zabudovaných jako subsystémy v CNC)

Stručný popis oboru:

Výuka se skládá ze všeobecně-vzdělávacích předmětů (český jazyk, německý, anglický jazyk, matematika, fyzika, tělesná výchova, práce s počítačem), odborných elektrotechnických předmětů (základy elektrotechniky, technická dokumentace, technologie, elektronika, automatizace, číslicová technika, elektrotechnická měření) odborných předmětů strojírenských nutných k pochopení problematiky mechatroniky (strojírenská technologie, strojnický, strojírenská technologie) Žáci získávají znalosti pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky ze všeobecně-vzdělávacích a odborných předmětů.

Velký důraz je kladen na výuku výpočetní techniky a to zejména její aplikace a využití pro ostatní technické disciplíny jako je programování PLC automatů a robotů, projektování a konstruování, programování CNC strojů, Studenti pracují v CAD/CAM systémech s programy jako je např. PLC Simatic, SolidWorks Electrical, Solidcam  a další. Odborné předměty podrobně seznámí studenty s používanými technickými materiály, součástkovou základnou, výrobními technologiemi, programováním systémů, automatizací a robotizací výrobních linek a vyšším stupněm řízení výroby.

Během výuky spolupracujeme s významnými firmami formou exkurzí, provozních praxí a odborných přednášek, žáci mají možnost čerpat firemní stipendia. Do výuky se aktivně zapojují odborníci z praxe.

Žáci jsou po dobu celého studia vedeni k odvádění nejvyššího výkonu s důrazem na kvalitu a učí se chápat kvalitu práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti.

Učební plán
26-41-M/01 Elektrotechnika
(zaměření na průmyslovou automatizaci)
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3. 4.
Anglický jazyk 3 2 3 4 12
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Občanská nauka 2 1 1 1 5
Fyzika 2 1 1 1 5
Základy ekologie a chemie 1       1
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
CAD/CAM   2 2 2 6
Číslicová technika     1 1 2
Informační technologie 2 1     3
Mechatronika   2 4 3 9
Ekonomika     1 2 3
Automatizace 3 3 3 2 11
Elektronika   2 2 2 6
Elektrotechnická měření   3 3   6
Praktická cvičení 3 3 3 3 12
Robotika       2 2
Řízení a regulace   1 1 2 4
Technická dokumentace 2       2
Základy elektrotechniky 5 2     7
Strojnictví 3 3 1 1 8
Celkem hodin 34 34 34 34 136