Příjmení a jméno: Mgr. Hochmanová Blanka

Konzultační hodiny

Konzultační den Hodina Kontakt
čtvrtek - sudý týden (týden A) 7:10 - 7:55 hodin hochmanova%z%sste.cz
čtvrtek - lichý týden (týden B) 14:30 - 15:15 hodin hochmanova%z%sste.cz

Další konzultace a poradenství dle potřeb žáků a po vzájemné domluvě.

Kontakt:

Popis práce:

Školní metodik prevence pracuje v oblasti prevence sociálně patologických jevů. Zajišťuje metodickou, koordinační a poradenskou činnost v problematice prevence rizikového chování, jako jsou např. šikana, užívání návykových a psychotropních látek, záškoláctví, agresivita, rizikové sexuální chování, rizika školního neúspěchu aj. Zvyšuje všeobecnou informovanost mezi rodiči, učiteli a žáky tak, aby byla zajištěna maximální primární prevence těchto jevů. Úzce spolupracuje se třídními učiteli a podporuje bezpečné a zdravé klima ve třídě a ve škole. Vyhodnocuje varovné signály spojené s možností výskytu rizikového chování a poskytuje poradenskou činnost. Podílí se na tvorbě a naplňování Minimálního preventivního programu školy. Organizuje přednášky a besedy spojené s uvedenou problematikou.