GDPR (General Data Protection Regulation)

Informace o zpracování osobních údajů (GDPR)

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř je správcem osobních údajů žáků, zaměstnanců, zákonných zástupců a dalších osob, které zpracovává zejména za těmito účely:

-          přijímací řízení střední a vyšší odbornou školu,

-          zajištění středního a vyššího odborného vzdělávání,

-          zajištění odborného výcviku, učební nebo odborné praxe, stáží, kurzů a exkurzí,

-          ukončování studia a archivace pedagogické dokumentace,

-          zapojení do vzdělávacích programů,

-          zajištění stravování ve školní jídelně,

-          ubytování na domově mládeže,

-          zpracování personální a mzdové agendy zaměstnanců,

-          zpracování dat v systému elektronických čipů,

-          kamerový systém pro zajištění ochrany a bezpečnosti ve škole.

Kontaktní údaje správce osobních údajů

Název právnické osoby

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř

Adresa sídla právnické osoby

Na Valech 690, 583 29 Chotěboř

60126671

Telefonické spojení

+420 569 624 106, +420   569 623 854

E-mail právnické osoby

skola%z%sste.cz

ID datové schránky

7t7rbiw

Webové stránky školy

www.oschot.cz

Titul, jméno a příjmení ředitele

Mgr. Luděk Benák

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř prostřednictvím svého ředitele Mgr. Luďka Benáka jmenovala na základě povinnosti vyplývající z Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro řešení veškerých žádostí, dotazů či požadavků ze strany příslušných subjektů.

Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů

Titul, jméno a příjmení pověřence

Bc. Petra Vepřovská

Adresa sídla pověřence

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř

Na Valech 690, 583 29 Chotěboř

Telefonické spojení

+420 731 348 326

E-mail pověřence

veprovska%z%sste.cz

 Pro evidenci a zpracování osobních údajů má škola jako správce důvody:

-          plnění právní povinnosti (např. školní matrika, evidence úrazů žáků, přijímací řízení, ubytování na domově mládeže, zdravotní způsobilost žáka, předávání údajů k maturitní zkoušce do Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání,…)

-          plnění smlouvy (např. pronájem tělocvičny, obědy ve školní jídelně pro cizí strávníky,…),

-          splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu (např. předávání údajů orgánům státní správy, kontaktní údaje rodičů,…)

-          oprávněný zájem správce či třetí strany (např. kamerový systém,…)

-          ochrana životně důležitých zájmů (např. úraz žáka,…)

-          souhlas subjektu údajů pro jeden či více konkrétních účelů (např. doklad totožnosti žáka, fotografie žáka, zdravotní pojišťovna).

Souhlas se zpracováním osobních údajů:

-          je vyjádřením svobodného, konkrétního, informovaného a jednoznačného projevu vůle subjektu se zpracováním osobních údajů za daným účelem,

-          může udělit žák starší 16 let,

-          v případě žáka mladšího 16 let uděluje souhlas zákonný zástupce,

-          poskytuje se na dobu nezbytně nutnou,

-          uděluje se písemně na předepsaném formuláři školy nebo elektronicky prostřednictvím webové aplikace Bakaláři,

-          lze jej kdykoliv písemně odvolat.

Informace o zpracování osobních údajů:

-          Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím není škole uložena zvláštním právním předpisem.

-          Při zpracování osobních údajů ve škole nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv nebo oprávněných zájmů občanů.

-          Osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním řádem vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

-          Subjekt údajů má právo:

  • požádat o bezplatný přístup ke svým osobním údajům zpracovávaným správcem,
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů,
  • požádat o výmaz osobních údajů zpracovávaných správcem, pokud již pominul účel zpracování,
  • požádat o omezení zpracování svých osobních údajů,
  • na přenositelnost údajů jinému správci ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu,
  • právo na to být zapomenut a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů,
  • podat stížnost u dozorového orgánu.

-          Všechny požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

-          Práva vůči Střední škole technicko-ekonomické Chotěboř se uplatňují cestou pověřence pro ochranu osobních údajů.

-          Seznam všech zpracovávaných osobních údajů, účel jejich zpracování a veškeré postupy související s jejich zpracováním jsou stanoveny vnitřní směrnicí školy a jsou zveřejněny v rejstříku příspěvkových organizacích zřizovaných Krajem Vysočina na https://extranet.kr-vysocina.cz/rejstrik-organizaci/detail/110.

V Chotěboři dne 3. 1. 2024

                                                                                                                                         Mgr. Luděk Benák - ředitel školy