33-56-E/01 Truhlářská a čalounická výroba

Zaměření:                                     truhlářská výroba

Určeno pro:                                  chlapce a dívky (absolventy speciálních škol)

Vstupní předpoklady žáků:        splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost

Délka a forma studia:                  3 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:         závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:                střední vzdělání s výučním listem


Stručný popis oboru

Žáci používají a připravují materiály ke zpracování v truhlářské nebo čalounické výrobě, vykonávají jednoduché pracovní činnosti v oblasti truhlářské nebo čalounické výroby a jednoduchých dekoratérských prací. Dále dbají na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci, učí se usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků a služeb. Učí se jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Profesionální orientace
 • Absolvent zná základní úkoly odvětví, oboru a organizace, pro které se připravuje.
 • Je připraven pro vykonávání příslušných dělnických povolání. Jeho dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi.
 • Dodržuje zásady a předpisy ochrany zdraví a bezpečnosti práce.
 • Hospodárně využívá materiál a dbá úspory energie.
Absolvent učebního oboru
 • má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech
 • vhodně uskladňuje materiály, polotovary a výrobky
 • má základní vědomosti o výrobním zařízení, jeho ovládání, seřizování a údržbě
 • má základní vědomosti o technologii výroby
 • ekologicky nakládá s veškerým odpadem
 • zná zásady odborného kreslení výrobků a čtení výkresů dílenských náčrtů, používání norem
 • provádí průběžnou a konečnou kontrolu během výrobního procesu a kontrolu kvality výrobků
 • instaluje a sestavuje hotové výrobky a součásti
 • má všeobecné znalosti z oblasti ekonomiky
 • je připraven pro individuální i sériovou výrobu
Uplatnění absolventa

Absolvent se uplatní zejména v odvětví dřevozpracující výroby, především v truhlářské nebo čalounické výrobě, může se rovněž uplatnit při zhotovování truhlářských výrobků využívaných ve stavebnictví. Podle své profilace bude vykonávat jednoduché práce při výrobě a opravách truhlářských výrobků nebo při výrobě čalouněného nábytku, při čalounění a provádění jednoduchých dekoratérských prací..

Možnosti dalšího uplatnění ve studiu

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, si mohou rozšířit odbornou přípravu v příslušném tříletém oboru s výučním listem. Po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky v tříletém oboru s výučním listem se absolventi mohou ucházet o přijetí ke studiu příslušných oborů s maturitní zkouškou na středních odborných školách.

Učební plán 
33-56-H/01 Truhlářská a čalounická výroba
(zaměření: Truhlářská výroba)
Vyučovaný předmět  Počet vyučovaných hodin za celou dobu vzdělávání 
týdenní celkový
Český jazyk a literatura

3

96
Občanská nauka   96 
Matematika  96 
Tělesná výchova  96 
Práce s počítačem  96 
Technciká a technologická příprava  20  640 
Truhlářská výroba  35  1120 
Čalounická výroba  35  1120 
Disponibilní hodiny  26  832 
Celkem  96  3072