Zaměření:                                      finance a daně

Určeno pro:                                   chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:         základní vzdělání, splnění kritérií přijímacího řízení

Délka a forma studia:                   4 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:         maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání:         střední vzdělání s maturitní zkouškou

 

Uplatnění

Absolvent oboru obchodní akademie se uplatní na trhu práce především v ekonomické sféře jako ekonom, mzdový referent, účetní, finanční referent, statistik, administrativní pracovník, obchodní zástupce, pracovník marketingu, bankovní a pojišťovací pracovník, zaměstnanec či zaměstnavatel v živnostech a obchodních firmách.

Po složení maturitní zkoušky je absolvent všech zaměření obchodní akademie připraven pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách zaměřených na ekonomiku, podnikání, finančnictví, veřejnou správu a služby.

Stručný popis oboru

Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním. Při výuce jednotlivých předmětů se uplatňují vazby na učivo jiných předmětů formou mezipředmětových vztahů a žáci si osvojí učivo v souvislostech prostřednictvím průřezových témat. Žáci ovládají dva světové jazyky včetně cizojazyčné obchodní korespondence, ovládají informační a komunikační technologie, orientují se v ekonomických problémech, účetnictví, marketingu a managementu. Na škole se využívají také metody samostatné práce, práce na projektech, skupinové vyučování, práce
v týmu. Žáci absolvují povinnou praxi, kde mají možnost rozvíjet odborné kompetence a učí se pracovat v týmu. Velký důraz je v průběhu celého studia je kladen na jazykové vzdělávání, využívání informačních a komunikačních technologií. Význam pro rozvoj žáků mají předměty, ve kterých se prakticky procvičují teoretické poznatky získané v průběhu studia, včetně praxe a předmětu fiktivní firmy. Žáci v tomto předmětu simulují činnost reálné firmy od začátku činnosti až po její ukončení.

Výuka je doplňována samostatnými pracemi žáků formou referátů, prezentací a individuálních nebo týmových projektů.

Profil absolventa

Absolvent formuluje své myšlenky srozumitelně a souvisle, v písemné podobě přehledně a jazykově správně, je schopen používat dva cizí jazyky jako prostředek profesní komunikace v mluveném
i psaném projevu, efektivně pracuje s cizojazyčným textem včetně odborného, využívá matematické dovednosti v různých životních situacích, pracuje s osobním počítačem a využívá adekvátní zdroje informací a efektivně pracuje s informacemi, ovládá účetnictví, je schopen samostatného vedení evidence podnikatelské činnosti, zná důležité právní normy, orientuje se v právní úpravě pracovněprávních vztahů a závazkových vztahů, zná základní marketingové metody, orientuje se v podnikových činnostech, zná makroekonomické a mikroekonomické vazby v národním hospodářství, seznámí se s činností finančních institucí na našem trhu, ovládá klávesnici počítače a vyhotovuje základní druhy písemností v normalizované úpravě. Je schopen uvědomění si vlastní identity a porozumění současného světa, přemýšlí o praktických otázkách filozofického a etického charakteru, je schopen získávat a kriticky hodnotit informace z různých zdrojů.

Učební plán
63-41-M/02 Obchodní akademie
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazky 5 3 3 4 15
Konverzace v anglickém jazyce     1 1 2
Německý jazyk 3 3 3 3 12
Občanská nauka 2 1 1   4
Dějepis 1 1     2
Právo   1 1   2
Fyzika 2 1     3
Základy ekologie a chemie 1       1
Matematika 3 3 3 4 13
Statistika   1 1   2
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Informační technologie 2 2 2 2 8
Hospodářský zeměpis 2 1     3
Písemná a elektronická komunika 2 3 2   7
Ekonomika 4 3 3 3 13
Ekonomie       2 2
Účetnictví 1 4 3 4 12
Ekonomická cvičení       2 2
Finance a daně       2 2
Fiktivní firmy     3   3
Celkem hodin 33 32 31 32 128