Informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

Informace vyplývající ze zákona č. 106/1999 Sb.

Název školy:

Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř

Zkrácený název školy:

SŠTE Chotěboř

Adresa školy:

Na Valech 690, 583 29 Chotěboř

IČ: 60126671
DIČ : CZ60126671
REDIZO: 600011577
IZO SŠ: 102006954
IZO VOŠ: 110029186
Webové stránky: http://www.oschot.cz
E-mail školy:  skola%z%sste.cz
ID datové schránky: 7t7rbiw
Číslo účtu, peněžní ústav
203269229/0600, MONETA Money Bank

Ředitel školy:
Mgr. Luděk Benák
jmenován na základě usnesení Rady Kraje Vysočina č. 1121/21/2016/RK ze dne 14. 6. 2016 od 1. 7. 2016
+420 734 693 681
benak%z%sste.cz

Pracovník pověřený přijímáním a vyřizováním stížností a poskytováním informací:

Bc. Petra Vepřovská
asistentka ředitele školy
+420 731 348 326
veprovska%z%sste.cz

Informace, které škola vede o žákovi, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. :
a) jméno a příjmení, rodné číslo, státní občanství a místo trvalého pobytu,
b) údaje o předchozím vzdělávání, včetně dosaženého stupně vzdělání,
c) obor, formu a délku vzdělávání, jde- li o střední a vyšší odbornou školu,
d) datum zahájení vzdělávání ve škole,
e) údaje o průběhu a výsledcích vzdělávání ve škole, vyučovací jazyk,
f) údaje o tom, zda je dítě, žák nebo student zdravotně postižen, včetně údaje o druhu postižení, nebo zdravotně znevýhodněn; popřípadě údaj o tom, zda je dítě, žák nebo student sociálně znevýhodněn, pokud je škole tento údaj zákonným zástupcem dítěte nebo nezletilého žáka nebo zletilým žákem či studentem poskytnut, 
g) údaje o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání,
h) datum ukončení vzdělávání ve škole; údaje o zkoušce, jíž bylo vzdělávání ve střední nebo vyšší odborné škole ukončeno,
i) jméno a příjmení zákonného zástupce, místo trvalého pobytu a adresa pro doručování písemností, telefonické spojení.
 
Seznam základních právních předpisů, kterými se škola ve své činnosti řídí:
a) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání v platném znění, 
b) zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona v platném znění, 
c) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění, 
d) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, 
e) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů v platném znění, 
f) zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění, 
g) vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách v platném znění
h) vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění, 
i) vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku v platném znění
j) vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů v platném znění, 
k) vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování v platném znění, 
l) vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních v platném znění, 
a dalšími pokyny a předpisy zřizovatele školy a všeobecnými právními předpisy. 

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění