Určeno pro:                                  chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:        základní vzdělání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost

Délka a forma studia:                 4 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:       3. ročník - výuční list, 4. ročník - maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání:       střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou


Stručná charakteristika oboru

  • studijní obor je zaměřený na výuku ruční nebo strojní výroby součástí a celků, montáž, demontáž, diagnostiku opravy strojů a jejich součástí
  • zpracovává technologické výrobně-montážní postupy, ovládá projektování, modelování a základů programování aplikacích CAM/CAM a základy práce na CNC strojích
  • provádí sestavování, oživování, zkoušení a revize složitých strojírenské výrobky a zařízení, diagnostika technického stavu, lokalizace závad a jejich odstranění
  • ovládá základní práce na konvenčních obráběcích strojích
  • využívá základy moderní metrologie s podporou 3D měření

Uplatnění

Absolventi jsou připraveni sestavovat, oživovat, zkoušet a revidovat složité strojírenské výrobky a zařízení, seřizovat, řídit, obsluhovat a ošetřovat je, diagnostikovat jejich technický stav, lokalizovat závady a odstraňovat je.

Uvedenými výrobky mohou být např. složité výrobní aj. stroje, celky a zařízení (a to i pro nestrojírenská odvětví) apod., jejich systémy, agregáty, komponenty a součásti. Při různorodosti výrobků, odlišnosti jejich funkčních principů, podílu elektroniky apod. je obsah školních vzdělávacích programů zpravidla směrován k činnostem, vykonávaným na určité skupině výrobků.

Absolventi se mohou uplatnit především v povolání strojírenský techniky (v typové pozici servisní technik). Mohou se také uplatnit při vykonávání náročných pracovních činnosti těchto povolání ve složitých podmínkách, např. na externích montážích.

Absolventi se také mohou ucházet o studium na vysokých školách, vyšších odborných školách a v pomaturitním studiu pro absolventy středních škol.

Popis oboru

Výuka se skládá ze všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, cizí jazyk, matematika, fyzika, tělesná výchova, práce s počítačem) a odborných strojírenských předmětů (strojírenská technologie, technická dokumentace, technická mechanika, technologie, ekonomika, číslicová technika). Žáci získávají znalosti pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky jak z teoretických a odborných předmětů, tak i z odborného výcviku. Žáci se učí číst technické výkresy detailů, schémat a sestavení, orientovat se v technické dokumentaci a podle ní určovat tvar, rozměry, tolerance a drsnost opracování. Dále číst průvodky s technologickým postupem sestavení a montáže, vyhledávat potřebné hodnoty v dílenských tabulkách, normách a nomogramech. Učí se stanovovat pracovní postupy k využívání moderních pracovních metod a pomůcek, určovat a používat pomocné materiály při zpracování detailů, chlazení a mazání nástrojů, pro montáž a konzervování. Učí se seřizovat a obsluhovat pomocné ruční a mechanické strojky a zařízení nevyžadující speciální zaškolení. Žáci se také učí používat CAD/CAM aplikace v praxi. Dále se učí ručnímu a strojnímu obrábění materiálu, svařování a zaškolení řezání kyslíkem; výrobou a montáží strojních součástí, sestavování, opravování a oživování strojírenských výrobků. Žáci mají možnost absolvovat kurz svařování a po úspěšném absolvování obdrží svářečský průkaz.

Žáci jsou po dobu celého studia vedeni k odvádění nejvyšší kvality jejich práce, žáci se učí chápat kvalitu práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti. Učí se dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti.

Profil absolventa

Absolvent oboru s maturitní zkouškou umí zhotovovat či dohotovovat součásti strojírenských výrobků, sestavovat, oživovat a seřizovat strojírenské výrobky, revidovat strojírenské výrobky, opravovat je a provádět servisní činnosti, dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci. Absolventi umí jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje.

Učební plán
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení, 23-51-H/01 Strojní mechanik
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3. 4.
Anglický jazyk 3 2 3 4 12 
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12 
Občanská nauka 2 1 1 1
Fyzika 2 1 1 1
Základy ekologie a chemie 1      
Matematika 3 3 3 3 12 
Tělesná výchova 2 2 2 2
Práce s počítačem 2 1    
Ekonomika     1 2
Odborný výcvik 6 14 14 7 41 
Praktická cvičení     1 2,5 3,5 
Strojírenská technologie 1 1    
Strojnictví 2 1 1 2
Technická dokumentace 1 2 1 1
Technická mechanika     1,5 1 2,5 
Technologie 2 2 2 2
Celkem hodin 30  33  34,5   31,5 129