Zaměření:                                    automatizace a robotizace výrobních procesů

Určeno pro:                                  chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:        základní vzdělání, splnění kritérií přijímacího řízení, zdravotní způsobilost

Délka a forma studia:                 4 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:       3. ročník - výuční list, 4. ročník - maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání:       střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou


Stručná charakteristika oboru:

  • výuka elektrotechniky, mechatroniky a řízení průmyslových procesů vedoucí k přípravě odborníků na průmysl 4.0
  • získávání základních kompetencí ke komplexnímu řešení moderních technologií ve výrobním procesu
  • aplikace základů elektrotechniky a automatizace ve výrobě
  • řízení technologických procesů se znalostí programování průmyslových automatů PLC, robotů a komplexních automatických linek
  • návrh, projektování a konstrukce prvků robotů, manipulátorů a periferních zařízení robotizovaných pracovišť v profesionálních CAD/CAM aplikacích
  • výuka základů moderní metrologie s podporou 3D měření v návaznosti na CAD aplikace
  • získání praktických dovednosti a zkušenosti s vývojem a výrobou elektrozařízení, montáží rozvodných sítí, elektroinstalaci s prvky inteligentních instalací, zabezpečovacích systémů, automatizační techniky a dále s opravami a obsluhou elektrických strojů a přístrojů

Uplatnění

Absolventi se mohou uplatnit při činnostech spojených s návrhy, výrobou, montáží, údržbou, oživováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem, opravami a obsluhou elektrotechnických zařízení, elektrických strojů, přístrojů a rozvodných sítí, elektronických systémů z oblasti automatizace, měřící a regulační techniky, výpočetní techniky, elektronických zařízení spotřební elektroniky, elektronických sítí, při programování řídících systémů. Uplatnění absolventů je směřováno hlavně do pracovních pozic, které vyžadují jak dobrou teoretickou přípravu v elektrotechnice a elektronice, tak i odpovídající manuální zručnost.

Stručný popis oboru

Výuka všeobecně vzdělávacích předmětů (český jazyk, německý nebo anglický jazyk, matematika, fyzika, tělesná výchova, práce s počítačem) a odborných elektrotechnických předmětů (automatizace, číslicová technika, elektronika, elektrotechnická měření, materiály a technologie, silnoproudá zařízení, technická dokumentace, základy elektrotechniky, odborný výcvik). Žáci získávají znalosti pro úspěšné zvládnutí maturitní zkoušky jak z teoretických a odborných předmětů, tak i z odborného výcviku. Žáci se učí provádět elektroinstalační práce, navrhovat, zapojovat a sestavovat jednoduché elektrické a elektronické obvody, navrhovat a zhotovovat plošné spoje a obrábět různé materiály. Dále provádět montážní, diagnostické, opravárenské a údržbářské práce na elektrických a elektronických zařízeních a přístrojích, provádět elektrotechnická měření a vyhodnocovat naměřené výsledky.  Učí se číst a tvořit technickou dokumentaci, uplatňovat zásady normalizace a graficky komunikovat. V rámci výuky automatizace se žáci seznamují s programováním robotů, robotických linek a CNC strojů.

Žáci jsou po dobu celého studia vedeni k odvádění nejvyšší kvality jejich práce, žáci se učí chápat kvalitu práce jako významný nástroj konkurenceschopnosti. Učí se dodržovat stanovené normy a předpisy související se systémem řízení jakosti.

Obor s maturitní zkouškou mechanik elektrotechnik je obor se širokým základem a se specializací ve vyšších ročnících. Teoretická a praktická příprava je zaměřena na činnosti spojené s návrhy, montáží, údržbou, oživováním, nastavováním, seřizováním, zkoušením, testováním, servisem a opravami elektrických a elektronických systémů z oblastí automatizace, měřicí a regulační techniky, výpočetní a organizační techniky, zabezpečovacích a požárních zařízení, spotřební elektroniky, přenosových zařízení, zdravotních přístrojů a dalších oborů pracujících s elektronickými zařízeními a přístroji.

Uplatnění absolventů

Cílem čtyřletého studia je výchova absolventů v oborech pružně reagujících na požadavky praxe a trhu práce, kteří ovládají montážní, údržbářské, opravárenské a revizní činnosti na elektrotechnických systémech daného oboru. Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky se může absolvent ucházet o studium na vysokých školách ve všech formách pomaturitního studia.

Zařazení po ukončení studia

Absolvent má střední vzdělání s maturitní zkouškou. Najde uplatnění v nejrůznějších oblastech elektrotechniky a elektroniky a ve všech oborech, kde se elektronika uplatňuje. Volba specializace ve vyšších ročnících umožňuje lepší přizpůsobení konkrétní situaci na trhu práce a dává dobrý základ pro další doplňování kvalifikace v souladu s rozvojem techniky.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně složili maturitní zkoušku, se mohou ucházet o další studium za stejných podmínek jako absolventi jiných středních škol.

Učební plán
Mechanik eletrotechnik, Elektrikář
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3. 4.
Anglický jazyk 3 3 2 4 12
Český jazyk a literatura 3 3 2 4 12
Občanská nauka 2 1 1 1 5
Fyzika 2 1 1   4
Základy ekologie a chemie 1       1
Matematika 4 3 2 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Práce s počítačem 2 1     3
Praktická cvičení       3,5 3,5
Robotika       3 3
Ekonomika     2 1 3
Automatizace     1 2 3
Číslicová technika     1 2 3
Elektronika   2 2 6
Elektrotechnická měření   3 3   6
Silnoproudá zařízení 1 1,5 1,5   4
Technická dokumentace 1 1     2
Základy elektrotechniky 5 2     7
Odborný výcvik 6 10,5 14 3,5 34
Celkem hodin 32 34 34,5 31 131,5