Určeno pro:                                    chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:         splnění povinné školní docházky a přijímacích kritérií, zdravotní způsobilost

Délka a forma studia:                    3 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:          závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:                  střední vzdělání s výučním listem, možnost získání řidičského oprávnění na vysokozdvižný vozík


Stručný popis oboru

V oboru truhlář si žáci osvojují vědomosti a dovednosti: zhotovují v požadované kvalitě základní truhlářské výroby, provádí montáže výrobků, osazování výrobků ve stavbách a rovněž provádí opravy a renovace, používají odbornou terminologii, jsou schopni využívat obecných poznatků, využívají manuálně řemeslné zručnosti, volí vhodné nástroje, stroje a zařízení pro strojní opracování materiálů a provádí jejích ošetření a běžnou údržbu. Získané teoretické vědomosti prakticky procvičují v odborném výcviku.

Profesní orientace

Absolvent je připraven pro vykonávání řemeslné práce. Tyto jeho řemeslné dovednosti jsou podloženy základními odbornými znalostmi. Absolvent oboru s výučním listem má základní vědomosti o dřevě a dalších používaných materiálech, vhodně uskladňuje materiály, polotovary a výrobky. Zná výrobní zařízení, umí je ovládat, seřizovat a udržovat, ekologicky nakládá s veškerým odpadem, má základní vědomosti o technologii výroby. Dále zná základy odborného kreslení výrobků a čtení výkresů, dílenských náčrtů, dokáže používat normy, provádí průběžnou a konečnou kontrolu během výrobního procesu a kontrolu kvality výrobku. Instaluje a sestavuje hotové výrobky a součásti. Má všeobecnou znalost z oblasti ekonomiky a je připraven pro individuální a sériovou výrobu.

Umí zpracovávat materiály a polotovary ze dřeva a ostatních hmot v nábytkářské výrobě, umí zvolit konstrukční řešení odpovídající technologii nábytkových součástí, dílců a podskupin, zná technologie výroby a montáž nábytku skříňového, stolového, lůžkového, sedacího a bytových doplňků. Dále zná výrobu nábytkových systémů a zařízení bytových interiérů a veřejných místností, uplatňuje ergonomické a antropometrické požadavky, zabezpečuje ochranu nábytku, umí je udržovat a odborně opravit, umí zhotovit jednoduché stavebně truhlářské výrobky.

Uplatnění absolventa

Absolventi jsou připraveni zejména pro dělnická povolání truhlář.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do oborů s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých oborů s výučním listem navazujícího na předcházející přípravu. Studium probíhá na středních odborných učilištích nebo středních školách formou denního nebo dálkového studia.

Učební plán
33-56-H/01 Truhlář
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3.
Anglický jazyk 2 2 2  6
Český jazyk a literatura  2 2 1
Občanská nauka  1 1 1
Fyzika  1 1 1
Základy ekologie a chemie  1    
Matematika  2 2 1
Tělesná výchova 2 2 1
Práce s počítačem 1 1 1
Ekonomika     2
Materiály 1 1 1
Odborný výcvik 12 17,5 17,5 47 
Stroje a zařízení  1 1 1
Technická dokumentace  2 1 1
Technologie  2 2 2
Praktická cvičení     
Celkem hodin  30 33,5 33,5 97