Zaměření:                                       CNC obrábění

Určeno pro:                                    chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:         splnění povinné školní docházky nebo dokončené základní vzdělání, zdravotní způsobilost

Délka a forma studia:                   3 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:          závěrečná zkouška

Poskytované vzdělání:                  střední vzdělání s výučním listem


 Stručný popis oboru

Strojní třískové obrábění kovových a nekovových součástí na základě znalosti vlastnosti obráběných materiálů, řezných podmínek a geometrie nástroje. Nastavení, obsluha a údržba základních druhů obráběcích strojů (soustruh, frézka, bruska, vrtačka, vyvrtávačka), kontrola a měření obrobků, ošetřování běžných pracovních nástrojů. Zaměření pro univerzální obrábění umožňuje získání základních vědomostí a dovedností, potřebných při pracích na soustruzích, frézkách, bruskách, respektive vrtačkách a vyvrtávačkách. Odborný výcvik je dále zaměřen na obsluhu CNC obráběcích strojů.

Možnosti dalšího vzdělávání absolventů

Absolventi, kteří úspěšně vykonali závěrečnou zkoušku, se mohou ucházet o přijetí do oborů s maturitní zkouškou pro absolventy tříletých učebních oborů navazujícího na předcházející přípravu. Studium probíhá na středních odborných učilištích nebo středních odborných školách formou denního nebo dálkového studia.

Profil absolventa

Po ukončení přípravy v oboru s výučním listem a po úspěšném vykonání závěrečné zkoušky je absolvent připraven na výkon základních prací při strojním obrábění materiálu, zejména kovů, soustružením, frézováním, broušením, vrtáním a vyvrtáváním a dále zná základy obsluhy CNC obráběcích strojů.

Absolvent umí správně a samostatně číst jednoduché technické výkresy, technologické a pracovní postupy a podle nich určit tvar součástek, jejich rozměry, tolerance a drsnosti povrchů; vyhledávat potřebné hodnoty v dílenských tabulkách, normách, normogramech, a provádět potřebné výpočty. Osvojil si základní vědomosti a dovednosti ze základů ručního zpracování kovů a umí rozlišit běžné strojírenské materiály podle označení ČSN. Při pracích na základních druzích obráběcích strojů (soustruzích, frézkách, bruskách, vrtačkách a vyvrtávačkách), absolvent umí volit, kontrolovat a udržovat řezné nástroje, správně určit, nastavit a udržet řezné podmínky podle druhu obrábění a vlastností obráběného materiálu a ovládá různé způsoby upínání nástrojů i obrobků. Je schopen nastavit, obsluhovat, kontrolovat a udržovat běžné druhy soustruhů, frézek, brusek nebo vrtaček a vyvrtávaček. Umí správně měřit základními, jednoduchými, posuvnými a mikrometrickými měřidly, kalibry a úhloměry. Absolvent se umí orientovat v základních vztazích svého odvětví výroby k životnímu prostředí a zásadách jeho ochrany před možnými negativními vlivy, dokáže své pracovní činnosti v rámci plnění pracovních úloh vykonávat tak, aby životní prostředí nenarušoval, ale naopak přispíval k jeho zlepšení. Ovládá předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, bezpečnosti a hygieny práce i předpisy protipožární ochrany a je poučen o obsluze protipožárních zařízení.

Příprava v učebním oboru obráběč kovů vytváří předpoklady k tomu, aby absolvent po příslušné praxi mohl zvládnout nastavování a obsluhu různých druhů nejmodernějších obráběcích strojů, včetně strojů s NC a CNC řízením a obráběcích center, využívá pokrokové metody práce a nekonvenční metody obrábění. Absolvent by měl umět samostatně organizovat práci na svém pracovišti a poznat jeho začlenění do vyšších organizačních celků a posuzovat přímé i nepřímé vlivy své výrobní činnosti na životní prostředí, hodnotit je a zaujmout k nim odpovědné stanovisko. Absolvent je připravený vykonávat širokou škálu soustružnických, frézařských, brusičských a vrtařských prací v sériové a hromadné výrobě.

Učební plán
23-56-H/01 Obráběč kovů
(zaměření: CNC obrábění)
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3.
Anglický jazyk 2 2 2 6
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Občanská nauka 1 1 1 3
Fyzika 1 1 1 3
Základy ekologie a chemie 1     1
Matematika 2 2 1 5
Tělesná výchova 2 2 1 5
Práce s počítačem 1 1 1 3
Ekonomika     2 2
Odborný výcvik 12 14,5 17,5 44
Strojírenská technologie 1 1 1 3
Strojnictví 1 1 1 3
Technická dokumentace 2 1 1 4
Technologie 2 2 2 6
Praktická cvičení   3   3
Celkem hodin 30 33,5 32,5 96