63-41-M/02 Obchodní akademie (zaměření: Firemní managment)

Zaměření:                                                   firemní management

Určeno pro:                                                chlapce a dívky

Vstupní předpoklady žáků:                      základní vzdělání

Délka a forma studia:                                4 roky, denní

Způsob ukončení přípravy:                      maturitní zkouška

Dosažený stupeň vzdělání:                      střední vzdělání s maturitní zkouškou


 Uplatnění

Absolvent oboru firemní management se uplatní na trhu práce jako ekonomický manažer, personalista, marketingový pracovník, specialista logistiky, obchodní referent, kontrolor jakosti a kvality výrobků, všeobecný a mzdový účetní, bankovní poradce, osobní poradce v pojišťovně, finanční konzultant, odborný ekonomický pracovník ve státní správě, administrativní pracovník.

Popis oboru

Škola vychovává středoškolsky vzdělané absolventy se všeobecným i odborným vzděláním, kteří se dokáží orientovat v ekonomických problémech. Žáci tohoto oboru získávají kompetence v odborných ekonomických předmětech (Účetnictví, Základy managementu, Firemní kultura a PR, Řízení lidských zdrojů, Výrobní logistika), ale také si osvojí základní znalosti v technických oblastech, jako je technická dokumentace, materiály a technologie nebo sledování jakosti a kvality výrobků, 3D měření a jeho statistické vyhodnocení. Během výuky je kladen důraz na využívání moderních technologií a IT v odborných předmětech. Výuka cizích jazyků je rozšířena o výuku obchodní angličtiny s možností získání mezinárodních jazykových certifikátů zdarma. Žáci se učí naplánovat optimální kompletní dodavatelský řetězec a zároveň komunikovat s partnery dodavatelsko-odběratelských vztahů. Učí se zefektivňovat firemní procesy, snižovat náklady, koordinovat zakázky a podílet se na realizaci efektivních výrobních procesů a plánovat optimální výši uskladněné rezervní zásoby. Žáci jsou vedeni ke kreativnímu myšlení, zacílené na přeměnu a uspořádání provozů, aby vedly k udržitelným řešením přínosným pro všechny strany a napříč různými oblastmi zájmů a cílů (zisk, zaměstnanec a jeho pohodlí, dopad na životní prostředí, korporátní identita).

Profil absolventa

Absolvent získá teoretické poznatky k manažerské práci i podnikatelským aktivitám; ovládá cizí jazyky, zejména je umí využit v hospodářských činnostech, je schopen týmové spolupráce a zároveň si uvědomuje nezbytnost spolehlivosti lidského činitele. Absolvent dále dokáže podle požadavků firmy sestavovat plán výroby pro zajištění její plynulosti, řídit zásoby v podniku a komunikovat s dodavateli. Absolvent si uvědomuje  problém opodstatnění, oběhu a archivace dokumentů ve výrobní firmě se vzájemnou provázaností a závislostí jednotlivých úseků.

Učební plán
63-41-M/02 Obchodní akademie
(zaměření na firemní management)
Vyučovaný předmět Ročník Celková týdenní hodinová dotace
1. 2. 3. 4.
Český jazyk a literatura 3 3 3 3 12
Anglický jazyk 3 2 3 4 12
Obchodní anglický jazyk 1 1 1 4
Německý jazyk 3 3 2 10
Občanská nauka 2 1   4
Dějepis 1     2
Právo       1
Fyzika 2     3
Základy ekologie a chemie 1       1
Matematika 3 3 3 3 12
Tělesná výchova 2 2 2 2 8
Aplikováná IT v ekonomických předmětech     2 2 4
Informační technologie 2 2     4
Hospodářský zeměpis 1 1     2
Písemná a elektronická komunikace 2 2 2   6
Ekonomika 3 2 3 2 10
Ekonomie       2 2
Účetnictví   3 3 3 9
Firemní management     2 3 5
Integrovaný ekonomický předmět   2 4 4 10
Soubor technických předmětů 4 4 2 2 12
Celkem hodin 33 33 34 33 133