Whistleblowing

Whistleblowing je oznamování neetického nebo protiprávního jednání školy, kterým dochází k poškození veřejného zájmu.

Organizace je povinna zavést a implementovat vnitřní oznamovací systém, díky kterému bude mít whistleblower možnost na protiprávní jednání upozornit.

Směrnice o ochraně oznamovatelů vytvořila vnitřní oznamovací systém v reakci na právní úpravu na ochranu oznamovatelů, která je obsažena ve směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 ze dne 23. října 2019 o ochraně osob a na základě zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů, ve znění pozdějších předpisů, který upravuje pravidla pro podání a posuzování oznámení o možném protiprávním jednání a vytvoření podmínek poskytování ochrany osobám, které oznámení učinily. Smyslem ochrany oznamovatelů je učinit taková bezpečnostní opatření, která v nejvyšší možné míře zajistí jejich ochranu včetně ochrany identity a ochrany proti odvetným opatřením ze strany zaměstnavatele.

Oznámení na základě zákona o ochraně oznamovatelů a na základě směrnice o ochraně oznamovatelů (whistleblowing) lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému nebo prostřednictvím vnějšího oznamovacího systému vedeného Ministerstvem spravedlnosti ČR (www.justice.cz). Povinný subjekt nepřijímá anonymní oznámení.

Oznámení prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému:

Písemně

  • elektronicky na e-mailové adrese whistleblowing%z%sste.cz,
  • v listinné podobě na adresu: Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř, Na Valech 690, 583 29 Chotěboř, s označením obálky „Whistleblowing – NEOTVÍRAT“.

Ústně

  • telefonicky na telefonním čísle +420 731 348 326 pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví přesný termín,
  • ústně osobně, pokud o to oznamovatel požádá a s příslušnou osobou si domluví místo a přesný termín.

Příslušnou osobou pro podání oznámení je Bc. Vepřovská Petra.