Oznámení o vyhlášení voleb do školské rady

V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina č. 04/21 ze dne 8. 6. 2021 vyhlašuje ředitel školy volby do školské rady při střední škole, jejíž činnost vykonává Střední škola technicko-ekonomická Chotěboř. Funkční období členů je 3 roky, bude započato dnem 12. 7. 2024 a skončí dnem 12. 7. 2027.

Rada Kraje Vysočina stanovila 6 členů školské rady.

 • Jednu třetinu (2 členy) ze stanoveného počtu členů tvoří volení zákonní zástupci nezletilých žáků nebo zletilí žáci školy
 • Jednu třetinu (2 členy) ze stanoveného počtu členů tvoří zvolení pedagogičtí pracovníci školy
 • Jednu třetinu (2 členy) tvoří členové jmenovaní zřizovatelem školy

Školská rada dle § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů:

 • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 • schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 • projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
 • podává návrh na vyhlášení konkursu na ředitele školy.

Volby do školské rady budou probíhat pro pedagogické pracovníky a zákonné zástupce nezletilých žáků on-line od 20. 5. 2024 do 31. 5. 2024 prostřednictvím elektronické žákovské knížky Bakaláři, pro zletilé žáky prezenčně ve volební místnosti (sborovna školy, budova Na Valech 690, Chotěboř) ve výše uvedených dnech vždy od 8:00 do 14:30 hodin.

K zajištění přípravy a provedení voleb byla jmenována volební komise:

 • Mgr. Luděk Benák
 • Ing. Helena Ondráčková
 • Bc. Petra Vepřovská

Volební komise v souladu s Pravidly Rady kraje Vysočina č. 04/21 ze dne 8. 6. 2021 přijímá návrhy na kandidáty na e-mailové adrese školy: skola%z%sste.cz do 3. 5. 2024.

Kandidátní listiny budou zveřejněny na tomto místě nejpozději 17. 5. 2024.

Výpis článků